• menu▼        
 • contact us

 • Update per 1 juni 2018
  1. Hoewel Israel, als een land dat geen lid is van de Europeese Unie, niet gebonden is noch aan de Europese, noch aan de Nederlandse privacy wetgeving, (resp. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - General Data Protection Regulation (GDPR) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP) en de hieruit in de toekomst mogelijk voortvloeiende jurisprudentie), heeft Amoetat Akevoth zich immer op het standpunt gesteld, dat deze regels, uit moreel en ethisch oogpunt, tegenover de gebruikers van de website zo veel mogelijk in acht genomen dienen te worden.
    
  2. Op grond hiervan worden bij Akevoth de volgende privacy regels gehanteerd:
   1. Details van nog in leven zijnde personen, of personen, waarvan geen overlijdensdatum bekend is, maar op grond van hun geboortedatum geacht mag worden nog in leven te zijn, worden niet weergegeven.
    De datum van ingang die hiervoor wordt gehanteerd is 100 jaar na de geboorte voor alle details (deze regel is overigens strenger dan die van kracht is bij het Nederlandse archiefwezen).
    Getoond worden dus alleen de namen.
     
   2. Verzoeken om tevens de naam te verwijderen, worden met de hoogste prioriteit behandeld, zo snel als technisch mogelijk is, en met een streeftermijn van 48 uur. Verwezen wordt naar opmerking [*].
     
   3. Aanvullend hierop is Akevoth uiterst strikt in de afscherming van de gegevensbestanden op het Internet:
     
    1. Akevoth is niet geregistreerd op enig sociaal netwerk (Facebook, Twitter, etc.).
      
    2. Akevoth heeft geen nieuwsbrief, en onderhoudt geen forum of blog. Er bestaan geen mailinglijsten.
      
    3. Backups van mails en correspondentie, als ook officiele documentatie e.d. wordt uitsluitend offline uitgevoerd, en niet door middel van een cloud of andere online mogelijkheden.
      
  3. Informatief wordt nog verwezen naar het oordeel over Genealogie en Privacy van het Centraal Bureau voor Genealogie (in het Nederlands), hierbij als PDF document toegevoegd.
   [*] Opmerking
   
  Een veel voorkomend misverstand is, dat ondanks de verwijdering van de naam van onze website, deze nog enige tijd blijft verschijnen met het zoeken via Google. Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat Google nog verwijst naar de oude situatie (een oude cache), dit blijft tot onze site opnieuw door Google wordt bezocht, en de cache wordt vernieuwd. Dit wordt niet altijd begrepen en wordt door ons dan uitgelegd.
  Wij geven daarbij aan, dat wij geen beheersing hebben over de frequentie van dit herbezoek, hetgeen door Google zelf wordt bepaald, en leggen de bezoeker uit, hoe hoe/zij zelf kan zien wat de datum en tijd van het laatste bezoek van Google is geweest (de huidige cache).
  Wenst de bezoeker om het volgende bezoek van google te vervroegen, dan verwijzen wij hem/haar daarvoor naar de privacy department van Google.  Update per 1 June 2018

  1. Israel, as a country that is not a member of the European Union, is not bound by either the European or the Dutch privacy legislation: the European  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – General Data Protection Regulation (GDPR), and the Dutch Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) and any future jurisprudence that may result from it. Amoetat Akevoth has always taken the view that for the users’ sakes these rules should, from a moral and ethical perspective, be adhered to as much as possible.

  2. This is why Akevoth uses the following privacy rules:

   1. Details of living people, or of people whose date of death is unknown but who because of their date of birth may still be alive, are not shown. The cut-off date used for this is 100 years after birth for all details (this rule is by the way stricter than the one enforced by archives in the Netherlands).
    Therefore only their names appear.

   2. Requests to have the names removed are treated with the utmost urgency, as soon as it is technically feasible, and with a target period of 48 hours. See also remark [*].

   3. In addition Akevoth is extremely strict in the protection of its data files on the Internet:

    1. Akevoth is not registered with any social network (Facebook, Twitter, etc.).

    2. Akevoth does not have a newsletter and does not maintain a forum or blog. There are no mailing lists.

    3. Backups of mails and correspondence, and also of official documentation etc. are exclusively performed offline, and not through a cloud or other online possibilities.

    4. For further information we refer to the opinion on “Genealogie en Privacy of the Centraal Bureau voor Genealogie”, attached here as a PDF document (in Dutch).

  [*] Remark

  It is a common misconception that, despite the removal of a name from our website, it still appears in Google’s search results for some time.
  This is because Google still refers to the old cache, and this will continue to be the case until Google revisits our site and the cache is renewed.
  This is not always understood, and will be explained if necessary.
  We have no control over the frequency of renewed visits, as this is determined by Google, and we explain to the visitor how he/she can see the date and time of Google’s last visit (the current cache).
  Should the visitor wish to try and influence the schedule of Google’s next planned visit, we refer him/her to Google’s privacy department.