De gegevens in dit bevolkingsregister zijn zoals ze zijn opgegeven aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand en zoals ze genoteerd zijn door deze ambtenaar. Omdat er geen controle op deze vaak mondelinge opgaven zijn geschied kunnen er fouten in voorkomen, vooral in de datums, en is het raadzaam deze gegevens te controleren.

<%@ Language=VBScript %> <% Call DefineScriptMessages set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") if fs.FileExists(Server.MapPath("include/header.asp")) then _ Server.Execute("include/header.asp") Session(strTableName & "_ListURL")=Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") & "?" & Request.ServerVariables("QUERY_STRING") if InStr(Session(strTableName & "_ListURL"), "action=OrderBy&")>0 then Session(strTableName & "_ListURL") = Replace(Session(strTableName & "_ListURL"), "action=OrderBy&", "action=none&" ) end if Session.LCID = 1043 Dim rs, dbConnection, strSQL set dbConnection = server.CreateObject ("ADODB.Connection") dbConnection.ConnectionString = strConnection On Error Resume Next dbConnection.Open Call ReportError On Error Goto 0 strOrderBy="" : strOrderImage="" : strDir="" : strOrderByClause = "" Call CalculateOrderBy if Request("action")="" then Session(strTableName & "SQL")="" end if if Request("action")="language" then Session("Language") = Request("lang") end if TargetPageNumber=Request("TargetPageNumber") if TargetPageNumber="" or Request("action")="search" then _ TargetPageNumber=1 if Request("PageSize")<>"" then Session("PageSize") = Request("PageSize") end if if Session("PageSize")<>"" then PageSize = Session("PageSize") ' delete record(s) if (Request("mdelete")<>"") then for i=1 to Request("mdelete").count ind = CLng(Request("mdelete")(i)) key=Request("mdelete1")(ind) key2="" if strKeyField2<>"" then key2=Request("mdelete2")(ind) key3="" if strKeyField3<>"" then key3=Request("mdelete3")(ind) strSQL="delete from " & strOriginalTableName & _ " where " & KeyWhere(key,key2,key3) where = Mid(strSQL, Len("delete from " & strOriginalTableName)+1) ' BeforeDelete Event RetVal = True DoEvent "RetVal = BeforeDelete(KeyWhere(key,key2,key3))" if RetVal = True then On Error Resume Next LogInfo(strSQL) dbConnection.Execute strSQL Call ReportError On Error Goto 0 ' AfterDelete Event DoEvent "Call AfterDelete()" end if next ' AfterMassDelete Event DoEvent "Call AfterMassDelete()" end if if Request("action")<>"Search" and Request("action")<>"AdvancedSearch" and Len(Session(strTableName & "SQL"))>3 then strSQL=Session(strTableName & "SQL") else if gstrSQL="" then strSQL="select * from " & strOriginalTableName else strSQL = gstrSQL end if ' process "show all" button - clear advanced search parameters if Request("SearchFor")="" then Call ClearAdvancedSearchParameters end if ' see if we have some search parameters ' regular search if Request("action")="Search" and ( Request("SearchFor")<>"" or Request("SearchOption")="IsNull") then strSearchFor=Trim(Request("SearchFor")) strSearchOption=Trim(Request("SearchOption")) if Request("SearchField")<>"AnyField" then if IsNumeric(strSearchFor) or (IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, Request("SearchField")))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, Request("SearchField")))) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." or strSearchOption="IsNull" then sRet = StrWhere(Request("SearchField"), strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = sRet else strAdd = "1=0" end if end if else strAdd = "1=0" if IsNumeric(strSearchFor) or ( IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, "DEEL"))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, "DEEL")) ) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere("DEEL", strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = strAdd & " or " & sRet end if if IsNumeric(strSearchFor) or ( IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, "BLADZ"))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, "BLADZ")) ) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere("BLADZ", strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = strAdd & " or " & sRet end if if IsNumeric(strSearchFor) or ( IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, "STRAAT"))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, "STRAAT")) ) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere("STRAAT", strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = strAdd & " or " & sRet end if if IsNumeric(strSearchFor) or ( IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, "VOORNAAM"))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, "VOORNAAM")) ) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere("VOORNAAM", strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = strAdd & " or " & sRet end if if IsNumeric(strSearchFor) or ( IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, "PATRONYM"))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, "PATRONYM")) ) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere("PATRONYM", strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = strAdd & " or " & sRet end if if IsNumeric(strSearchFor) or ( IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, "ACHTERNAAM"))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, "ACHTERNAAM")) ) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere("ACHTERNAAM", strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = strAdd & " or " & sRet end if if IsNumeric(strSearchFor) or ( IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, "GEBOREN"))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, "GEBOREN")) ) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere("GEBOREN", strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = strAdd & " or " & sRet end if if IsNumeric(strSearchFor) or ( IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, "PLAATS"))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, "PLAATS")) ) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere("PLAATS", strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = strAdd & " or " & sRet end if if IsNumeric(strSearchFor) or ( IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, "GEHUWD"))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, "GEHUWD")) ) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere("GEHUWD", strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = strAdd & " or " & sRet end if if IsNumeric(strSearchFor) or ( IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, "BEROEP"))="True" and IsSortableField(GetFieldType(strTableName, "BEROEP")) ) or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere("BEROEP", strSearchFor, strSearchOption, "", "Basic") if sRet<>"" then strAdd = strAdd & " or " & sRet end if end if strSQL = AddWhere(strSQL, strAdd) end if ' advanced search if Request("action")="AdvancedSearch" then strAndOr = " and " if Request("AndOr")<>"" then strAndOr= Request("AndOr") Session("AndOr_" & strTableName) = Request("AndOr") sWhere="" For i = 1 To Request("FieldName").Count sFieldName = Request("FieldName")(i) Session("SearchOption_" & strTableName & "_" & Request("FieldName")(i)) = Request("SearchOption")(i) strSearchOption=Trim(Request("SearchOption")(i)) Session("not" & CStr(i) & "_" & strTableName ) = Request("not" & CStr(i)) ' listbox with multiple selection if Request(sFieldName).Count>1 then Session("SearchFor1_" & strTableName & "_" & Request("FieldName")(i)) = "" sAdd=" (" sSaved = "" for k=1 to Request(sFieldName).Count strSearchFor=Trim(Request(sFieldName)(k)) if sSaved <> "" then sSaved = sSaved & "," sSaved = sSaved & strSearchFor if IsNumeric(strSearchFor) or IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, Request("FieldName")(i)))="True" or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere(Request("FieldName")(i), strSearchFor, strSearchOption, strSearchFor2, "Advanced") if sRet<>"" then sAdd = sAdd & sRet if k"" then sAdd = " not " & sAdd sWhere = sWhere & " " & strAndOr & " " & sAdd else strSearchFor=Trim(Request(sFieldName)) strSearchFor2=Trim(Request(sFieldName & "_999")) Session("SearchFor1_" & strTableName & "_" & Request("FieldName")(i)) = strSearchFor Session("SearchFor2_" & strTableName & "_" & Request("FieldName")(i)) = strSearchFor2 if strSearchFor<>"" or Request("SearchOption")(i)="IsNull" then if sWhere="" and strAndOr="and" then sWhere="1=1" if sWhere="" and strAndOr="or" then sWhere="1=0" strSearchOption=Trim(Request("SearchOption")(i)) if (IsNumeric(strSearchFor) and (strSearchFor2="" or IsNumeric(strSearchFor2))) or IfNeedQuotes(GetFieldType(strTableName, Request("FieldName")(i)))="True" or _ strSearchOption="Contains" or strSearchOption="Starts with ..." then sRet = StrWhere(Request("FieldName")(i), strSearchFor, strSearchOption, strSearchFor2, "Advanced") if sRet<>"" then if Request("not" & CStr(i))<>"" then sRet = " not (" & sRet & ") " sWhere = sWhere & " " & strAndOr & " " & sRet end if end if end if end if next strSQL = AddWhere(strSQL, sWhere) end if if Request("action")="" then strSQL = AddWhere(strSQL, "1=0") end if end if ' order by if Request("action")<>"Search" and Request("action")<>"AdvancedSearch" and Len(Session(strTableName & "SQL"))>3 then if strOrderBy<>"" then if InStr(1, LCase(strSQL), "order by")>0 then strSQL = Left(strSQL, InStr(1, LCase(strSQL), "order by")-1) & strOrderByClause else strSQL = strSQL & strOrderByClause end if end if else strSQL = strSQL & strOrderByClause end if Session(strTableName & "SQL") = strSQL Response.Write("") Response.Write("") response.write("") Response.Write("Bevolkingsregister van Amsterdam 1851-1853, Joodse inwoners ") Response.Write("") Response.Write(""" or Request.QueryString<>"" then Response.Write(" onLoad=""if (document.frmAdmin.SearchFor != null) document.frmAdmin.SearchFor.focus();""") Response.Write(">") %>

>
>
<% ' Pagination: Control Variables dim iNumberOfRows dim maxRecords dim maxpages dim mypage iNumberOfRows =0 maxRecords = 0 maxpages = 0 mypage = TargetPageNumber if mypage = "" then mypage =1 if CDBL(mypage)<=0 then mypage =1 %>
Back to the Home Page  <%=Replace("Bevolkingsregister van Amsterdam 1851-1853, Joodse inwoners ", " ", " ")%> <% If Session("UserID")<>"" Then %> <% End If %> <% if CheckSecurity("", "Search")=True then %> <% end if %> <% if CheckSecurity("", "Export")=True then %> <% end if %>
 <%= MultilangMessage("LOGGED_AS") %> <%=Session("UserID")%>   <%= MultilangMessage("LOG_OUT") %>  <%= MultilangMessage("LANGUAGE") %>    <%= MultilangMessage("ADVANCED_SEARCH") %>   <%= MultilangMessage("EXPORT_RESULTS") %>   <%= MultilangMessage("PRINTER_FRIENDLY") %>  

<%= MultilangMessage("PLEASE_WAIT") %> ...

<%' Control Functions %>
"> <% ' ListOnLoad Event DoEvent "Call ListOnLoad(strSQL)" set rs = setupRs(strSQL,PageSize) if response.buffer then Response.Flush end if Call ReportError Set FieldsList = CreateObject("Scripting.Dictionary") for i=0 to rs.Fields.Count-1 FieldsList.Add rs.Fields(i).Name, CStr(i+1) next %> <% if CheckSecurity("", "Search")=True then %> <%' Pagination: Write Search result Header%>
<% for i=1 to ColumnsCount %> <% if i" Next %> <% end sub ' display table with results sub loopRs(rs,nPageSize) ' Pagination: dim iShadeTheDetail, iNumberOfRows, nColumns iNumberOfRows = 0 nDelete=1 nColumns=0 if isObject(rs) then ' Pagination: UNTIL iNumberOfRows>=maxrecs DO UNTIL rs.eof OR iNumberOfRows>=nPageSize ' To insure that every other one is shaded If iShadeTheDetail = 0 then sShadeClass = "class=shade" iShadeTheDetail = 1 Else sShadeClass = "" iShadeTheDetail = 0 End If %> onmouseover="rowRollover(<%=iNumberOfRows/ColumnsCount%>, 1);" onmouseout="rowRollover(<%=iNumberOfRows/ColumnsCount%>, 0);" id="tr_<%=iNumberOfRows/ColumnsCount%>"> <% for i=1 to ColumnsCount %> <% iNumberOfRows = iNumberOfRows + 1 rs.movenext %> <% if rs.eof or iNumberOfRows>=nPageSize then Exit For if i " %> <% Next %> <% Loop end if end sub Sub CalculateOrderBy strDir = Request("dir") strOrderBy = Request("orderby") if Request("action")="OrderBy" then if Session(strTableName & "_OrderBy")=strOrderBy then if Request("dir")="desc" or Request("dir")="" then strDir = "asc" else strDir = "desc" end if if InStr(Session(strTableName & "_ListURL"), "dir=asc") > 0 then Session(strTableName & "_ListURL") = Replace(Session(strTableName & "_ListURL"), "dir=asc", "dir=desc") else if InStr(Session(strTableName & "_ListURL"), "dir=desc") > 0 then _ Session(strTableName & "_ListURL") = Replace(Session(strTableName & "_ListURL"), "dir=desc", "dir=asc") end if else strDir = "asc" end if end if if strDir="asc" then strOrderImage="up.gif" else strOrderImage="down.gif" end if if strOrderBy<>"" then strOrderByClause = " order by " & strOrderBy & " " & strDir else strOrderByClause = " " & gstrOrderBy end if Session(strTableName & "_OrderBy") = strOrderBy End Sub Function GetTotal(value, stype, iNumberOfRows, sFormat) if stype="COUNT" then value =iNumberOfRows if stype="AVERAGE" then value = CDbl(value)/iNumberOfRows if sFormat = "Currency" and value<>"" then value = FormatCurrency(value) elseif sFormat = "Number" and value<>"" then value = FormatNumber(CDbl(value), 2) end if if stype="COUNT" then GetTotal= "Count: " & CStr(value) if stype="TOTAL" then GetTotal = "Total: " & CStr(value) if stype="AVERAGE" then GetTotal="Average: " & CStr(value) End Function Sub ClearAdvancedSearchParameters Session("AndOr_" & strTableName) = "" For Each i in Session.Contents if Left(i,3)="not" or Left(i, 6)="Search" then Session.Contents(i)="" Next End Sub %>
<%= MultilangMessage("SEARCH_FOR") %>:     <% if Request("action")="Search" then %> <% end if %> "> " onClick="javascript: document.forms.frmAdmin.action.value = 'Search'; document.forms.frmAdmin.submit();"> " onClick="javascript: document.forms.frmAdmin.action.value = 'Search'; document.forms.frmAdmin.SearchFor.value=''; document.forms.frmAdmin.SearchField.selectedIndex=0; document.forms.frmAdmin.SearchOption.selectedIndex=0; document.forms.frmAdmin.submit();"> <%= MultilangMessage("DETAILS_FOUND") %>:<%=maxRecords%>
<%= MultilangMessage("PAGE1") %> <%=mypage%> <%= MultilangMessage("PAGE2") %> <%=maxpages%>
<%= MultilangMessage("RECORDS_PP") %>
<% else %> <% end if %> <% if not rs.eof then %> <% end if ' quotes for search and edit fields for i=0 to rs.Fields.Count-1 strNeedQuotes=IfNeedQuotes(rs.Fields(i).Type) ' Response.Write "" & vbCRLF if rs.Fields(i).Name=strKeyField or rs.Fields(i).Name=strKeyField2 or rs.Fields(i).Name=strKeyField3 then %> <% if rs.Fields(i).Name=strKeyField then if strNeedQuotes="True" then gstrQuote=GetQuote(strTableName, rs.Fields(i).Name) else gstrQuote="" end if end if if rs.Fields(i).Name=strKeyField2 then if strNeedQuotes="True" then gstrQuote2=GetQuote(strTableName, rs.Fields(i).Name) else gstrQuote2="" end if end if if rs.Fields(i).Name=strKeyField3 then if strNeedQuotes="True" then gstrQuote3=GetQuote(strTableName, rs.Fields(i).Name) else gstrQuote3="" end if end if end if next Session(strTableName & "_gstrQuote")=gstrQuote Session(strTableName & "_gstrQuote2")=gstrQuote2 Session(strTableName & "_gstrQuote3")=gstrQuote3 %>
> >
> >
<% if CheckSecurity("", "Search")=True then if rs.eof then Response.Write "

 

" & MultilangMessage("NO_RECORDS") & "

" else %> <% call WriteTableHeader call loopRs(rs, CLng(PageSize)) end if end if %> <% rs.Close Set rs = Nothing %>
<% if CheckSecurity("", "Search")=True then %> <% end if %> <% dbConnection.Close set dbConnection = nothing if fs.FileExists(Server.MapPath("include/footer.asp")) then _ Server.Execute("include/footer.asp") set fs = Nothing Response.Write("") Response.Write("") function setupRs(strSQL,nPageSize) Err.Clear Set setupRs = server.CreateObject ("ADODB.Recordset") if GetDatabaseType()=DATABASE_Oracle then setupRs.CursorLocation = 3 LogInfo(strSQL) setupRs.open strSQL,dbConnection, 1,2 Call ReportError On Error Goto 0 ' Pagination: if NOT setupRs.EOF then ' calculate number of records tstr = UCase(strSQL) ind1 = InStr(tstr,"SELECT ") ind2 = InStrRev(tstr," FROM ") ind3 = InStrRev(tstr," ORDER BY ") if ind3<1 then ind3=len(strSQL)+1 countstr=Mid(strSQL,1,ind1+6) & " count(*)" & Mid(strSQL,ind2,ind3-ind2) Set rsCount = server.CreateObject("ADODB.Recordset") LogInfo(countstr) rsCount.open countstr,dbConnection Call ReportError On Error Goto 0 if not rsCount.eof then maxRecords = rsCount(0) else maxRecords = 0 end if rsCount.Close : set rsCount = nothing ' maxRecords = cdbl(setupRs.RecordCount) maxpages = cdbl(maxRecords) \ cdbl(nPageSize) if cdbl(maxRecords) mod cdbl(nPageSize) > 0 then maxpages =maxpages +1 if cdbl(mypage) > cdbl(maxpages) then mypage = maxpages maxrecs=nPageSize setupRs.MoveFirst if nPageSize * (mypage-1) > 0 and GetDatabaseType()<>DATABASE_MySQL then setupRs.Move nPageSize * (mypage-1) end if if nPageSize * (mypage-1) > 0 and GetDatabaseType()=DATABASE_MySQL then for nrec=1 to nPageSize * (mypage-1) setupRs.MoveNext next end if End IF end function sub WriteTableHeader %>
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("DEEL")%> <% if (Request("orderby")="DEEL" or FieldsList("DEEL")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("DEEL").Type) then Response.Write Label("DEEL") & "
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("BLADZ")%> <% if (Request("orderby")="BLADZ" or FieldsList("BLADZ")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("BLADZ").Type) then Response.Write Label("BLADZ") & "
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("STRAAT")%> <% if (Request("orderby")="STRAAT" or FieldsList("STRAAT")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("STRAAT").Type) then Response.Write Label("STRAAT") & "
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("VOORNAAM")%> <% if (Request("orderby")="VOORNAAM" or FieldsList("VOORNAAM")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("VOORNAAM").Type) then Response.Write Label("VOORNAAM") & "
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("PATRONYM")%> <% if (Request("orderby")="PATRONYM" or FieldsList("PATRONYM")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("PATRONYM").Type) then Response.Write Label("PATRONYM") & "
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("ACHTERNAAM")%> <% if (Request("orderby")="ACHTERNAAM" or FieldsList("ACHTERNAAM")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("ACHTERNAAM").Type) then Response.Write Label("ACHTERNAAM") & "
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("PLAATS")%> <% if (Request("orderby")="PLAATS" or FieldsList("PLAATS")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("PLAATS").Type) then Response.Write Label("PLAATS") & "
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("GEHUWD")%> <% if (Request("orderby")="GEHUWD" or FieldsList("GEHUWD")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("GEHUWD").Type) then Response.Write Label("GEHUWD") & "
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("BEROEP")%> <% if (Request("orderby")="BEROEP" or FieldsList("BEROEP")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("BEROEP").Type) then Response.Write Label("BEROEP") & "
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("GEBOREN")%> <% if (Request("orderby")="GEBOREN" or FieldsList("GEBOREN")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("GEBOREN").Type) then Response.Write Label("GEBOREN") & "
" else %> '; document.forms.frmAdmin.submit(); return false; "><%=Label("OVERLEDEN")%> <% if (Request("orderby")="OVERLEDEN" or FieldsList("OVERLEDEN")=Request("orderby")) and strOrderImage<>"" then Response.Write "" end if end if %>
<% if not IsSortableField(rs.Fields("OVERLEDEN").Type) then Response.Write Label("OVERLEDEN") & "
document.forms.editform.editid2.value = '<%=EscapeQuotes(rs(strKeyField2))%>'; <% end if %> <% if strKeyField3<>"" then %> document.forms.editform.editid3.value = '<%=EscapeQuotes(rs(strKeyField3))%>'; <% end if %> document.forms.editform.todo.value = 'readonly';document.forms.editform.submit(); return false;"><%= MultilangMessage("VIEW") %>   <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("DEEL")) or Format("DEEL")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "DEEL", "") else strData = GetData(rs.Fields("DEEL"), "") if Format("DEEL")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("DEEL") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %> <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("BLADZ")) or Format("BLADZ")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "BLADZ", "") else strData = GetData(rs.Fields("BLADZ"), "") if Format("BLADZ")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("BLADZ") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %> <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("STRAAT")) or Format("STRAAT")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "STRAAT", "") else strData = GetData(rs.Fields("STRAAT"), "") if Format("STRAAT")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("STRAAT") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %> <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("VOORNAAM")) or Format("VOORNAAM")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "VOORNAAM", "") else strData = GetData(rs.Fields("VOORNAAM"), "") if Format("VOORNAAM")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("VOORNAAM") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %> <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("PATRONYM")) or Format("PATRONYM")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "PATRONYM", "") else strData = GetData(rs.Fields("PATRONYM"), "") if Format("PATRONYM")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("PATRONYM") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %> <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("ACHTERNAAM")) or Format("ACHTERNAAM")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "ACHTERNAAM", "") else strData = GetData(rs.Fields("ACHTERNAAM"), "") if Format("ACHTERNAAM")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("ACHTERNAAM") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %> <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("PLAATS")) or Format("PLAATS")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "PLAATS", "") else strData = GetData(rs.Fields("PLAATS"), "") if Format("PLAATS")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("PLAATS") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %> <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("GEHUWD")) or Format("GEHUWD")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "GEHUWD", "") else strData = GetData(rs.Fields("GEHUWD"), "") if Format("GEHUWD")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("GEHUWD") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %> <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("BEROEP")) or Format("BEROEP")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "BEROEP", "") else strData = GetData(rs.Fields("BEROEP"), "") if Format("BEROEP")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("BEROEP") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %> <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("GEBOREN")) or Format("GEBOREN")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "GEBOREN", "") else strData = GetData(rs.Fields("GEBOREN"), "") if Format("GEBOREN")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("GEBOREN") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %> <% key="" if strKeyField<>"" then key = GetData(rs.Fields(strKeyField), "") key2="" if strKeyField2<>"" then key2 = GetData(rs.Fields(strKeyField2), "") key3="" if strKeyField3<>"" then key3 = GetData(rs.Fields(strKeyField3), "") strImageWhere = " " & KeyWhere(key,key2,key3) %> <% if IsBinaryField(rs.Fields("OVERLEDEN")) or Format("OVERLEDEN")=FORMAT_DATABASE_FILE then Response.Write CreateImageControl(rs, "OVERLEDEN", "") else strData = GetData(rs.Fields("OVERLEDEN"), "") if Format("OVERLEDEN")<>FORMAT_HTML then Response.Write ProcessLargeText(strData,"picfield=" & Server.URLEncode("OVERLEDEN") & "&where=" & Server.URLEncode(strImageWhere),"",MODE_LIST) else Response.Write strData end if end if %>